Jak se měří obezita

Jak se měří obezita

Měření obezity

• Index tělesné hmotnosti (BMI), který poukazuje na výživový stav, se počítá jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech (kg/m2). Riziko předčasného úmrtí a mnoha závažných onemocnění se zvyšuje s rostoucí hodnotou BMI.1

Klasifikace obezity je založena na hodnotách BMI (index tělesné hmotnosti), jak je zobrazeno na obrázku 1.1

Obrázek 1. Klasifikace obezity založená na hodnotách BMI1

Rozmezí BMI pro normální hmotnost je mezi 18,5 a 24,9 kg/m2.1 Nadváha a obezita je pak definována následovně:1

 • Nadváha, BMI 25–29,9 kg/m2
 • Obezita, BMI ≥ 30 kg/m2

Tabulka níže popisuje klasifikace nadváhy a obezity podle BMI a obvodu pasu a uvádí související riziko onemocnění pro diabetes 2. typu, hypertenzi a kardiovaskulární onemocnění.6

  Kategorie BMI
Obvod pasu Normální
18,5–24,9 kg/m2
Nadváha
25–29,9 kg/m2
Obezita třídy 1
30–34,9 kg/m2
Muži: <102 cm
Ženy: <88 cm
Nejmenší riziko Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži: ≥ 102 cm
Ženy: ≥ 88 cm
Zvýšené riziko Vysoké riziko

Velmi vysoké riziko 

Měřítka abdominální obezity

Přibývající důkazy naznačují, že abdominální obezita, spíše než celkový tělesný tuk, je rizikem morbidity a mortality související s obezitou. 2 Abdominální obezitu popisujeme třemi způsoby:

• Obvod pasu měřený v horizontální rovině uprostřed vzdálenosti mezi horním kyčelním hřebenem a dolním okrajem posledního žebra pomocí svinovacího metru.3

 • Obvod pasu je považován za nejpraktičtější měřítko abdominálního tuku. Nadměrný abdominální tuk je spojen s většími zdravotními riziky než tuk v okrajových oblastech těla.3
 • Čím větší je obvod pasu, tím větší je riziko kardiovaskulárního onemocnění.4

Jak si přesně změřit obvod pasu.

Nejdříve musíte::

 • Mějte svinovací metr dostatečné délky (ideálně 200 cm).
 • Proveďte měření v nejširším laterálním prodloužení boků.
 • Stůjte volně, v poloze s lehce rozkročenýma nohama a buďte uvolnění.

Potom je správné měření obvodu pasu provedeno následovně.

 1. Nalezněte horní okraj kyčle (horní kyčelní hřeben) a spodní kraj posledního žeberního oblouku.
 2. Proveďte měření uprostřed mezi těmito body. Metr musí být rovnoběžně se zemí, přiléhat k pokožce, avšak nestlačovat břicho.  
 3. Proveďte 2–3 normální nádechy a měřte na konci běžného výdechu.

• Obvod boků měřený na úrovni horního kyčelního hřebene, pokud jej lze cítit, jinak nejširší obvod pod pasem.4. Měření by mělo být provedeno kolem nejširší části hýždí.

Jak si přesně změřit obvod boků.

 • Nalezněte velký trochanter (velký trochanter femuru je velký nepravidelný čtyřúhelníkový výstupek kosti na horní laterální části boku)
 • Proveďte měření v nejširším laterálním prodloužení boků.
 • Zajistěte, aby bylo měření metrem rovnoběžně se zemí.
 • Změřte a stanovte výsledek měření k nejbližšímu centimetru.

• Poměr pasu k bokům, vypočtený jako obvod pasu dělený obvodem boků.5 Tabulka níže ukazuje mezní hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) a riziko metabolických komplikací dle poměru pasu k bokům.7

Poměr pasu k bokům
Riziko metabolické komplikace
 
Ženy
≥ 0,85 cm
Muži
≥ 0,90cm
Podstatně zvýšené
 
 

Odkazy